SK is eigenaar en beheerder van de websites: www.snelkantoor.nl en www.kantoorexpert.be (de “Websites”) en brengt als onafhankelijke tussenpersoon vraag en aanbod van commercieel onroerend goed bij elkaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die SK verleent aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die commercieel onroerend goed te huur aanbiedt via (één van de) Websites of ten aanzien waarvan SK op andere wijze diensten verricht (“Verhuurder”).

Deze voorwaarden zijn van toepassing elkaar opvolgende overeenkomsten tussen SK en de Verhuurder, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden afzonderlijk accepteert.  

 1. Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  a. Naast de hiervoor genoemde definities worden in deze algemene voorwaarden de volgende definities gehanteerd:
  – SK B.V.: [Overschiestraat 63, 1062 XD Rotterdam Kamer van Koophandel nummer: . E-mail: info@snelkantoor.nl;
  – Leads: bedrijven die interesse hebben in de huur van het commercieel vastgoed dat wordt aangeboden door Verhuurder;
  – Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  – Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die tot stand komt tussen Verhuurder (dan wel de eigenaar van het pand namens welke Verhuurder optreedt) en Leads.
  – Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen SK B.V. en de Verhuurder onder welke Flexas B.V. haar diensten verleent, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  b. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en alle diensten die SK B.V. verleent aan Verhuurder, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  c. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  d. Eventuele eigen (algemene) voorwaarden van de Verhuurder zijn niet van toepassing. De toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  e. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elkaar opvolgende Overeenkomsten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk accepteert.  
  f. SK  B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal SK B.V. deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Verhuurder. Indien de Verhuurder met de wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Verhuurder de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

De diensten van SK
a. De dienst van SKbestaat uit het op niet-exclusieve basis bemiddelen bij de totstandkoming van Huurovereenkomsten, door middel van het doorsturen van aanvragen.
b. Er zijn twee typen aanvragen:
i. Aanvraag tot bezichtiging;
ii. Aanvraag per e-mail met de contactgegevens en zoekopdracht van de Lead.
c. Voor iedere Huurovereenkomst die tot stand komt naar aanleiding van een door SK B.V. doorgezonden aanvraag, is Verhuurder de in artikel 6 beschreven courtage (de “Courtage”) aan SK B.V. verschuldigd.
d. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bemiddelingsdiensten die SK B.V. voor Verhuurder verricht, onafhankelijk van of Verhuurder de eigenaar is van de kantoorruimte die te huur wordt aangeboden en/of Verhuurder optreedt namens een andere vennootschap, al dan niet binnen de groep van Verhuurder. 

Acceptatie en afwijzing
a. Indien SK B.V. een aanvraag verstuurt met betrekking tot een Lead die reeds bekend is bij Verhuurder, dan dient Verhuurder SK B.V. hier binnen 48 uur na ontvangst van de aanvraag per e-mail van op de hoogte te stellen (een “Afwijzing”).
b. Indien SK B.V. geen Afwijzing ontvangt van Verhuurder, kwalificeert dit als acceptatie door Verhuurder van de aanvraag en heeft SKB.V. bij de totstandkoming van een Huurovereenkomst recht op de Courtage.

Overturn policy
a. Indien SK B.V. een Lead aanbrengt in de vorm van een bezichtiging en dit leidt tot de totstandkoming van een Huurovereenkomst, heeft SK B.V. altijd recht op de Courtage, ongeacht of deze Lead eerder door een derde aan Verhuurder is verstrekt en of SK B.V. van Verhuurder een Afwijzing heeft ontvangen.

Duur en beëindiging
a. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.
b. De Overeenkomst kan door ieder van de partijen op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
c. Na beëindiging van de Overeenkomst worden de lopende zoekopdrachten van aangebrachte Leads altijd correct afgehandeld. SK B.V. wordt ten aanzien van deze Leads bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst gehonoreerd zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
d. Indien een Huurovereenkomst tot stand komt of de Overeenkomst eindigt (op welke grond dan ook), wordt de advertentie door voor de desbetreffende kantoorruimte van de Website(s) verwijderd.